Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Recruitment Now: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

 2. Wederpartij: De opdrachtgever waarmee Recruitment Now een Overeenkomst heeft gesloten;

 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Recruitment Now en Wederpartij;

 4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per Whatsapp of per post;

 5. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;

 6. Dienst: het leveren van HR en recruitment advies en ondersteuning door middel van project management, recruitment marketing, systeemintegratie en interim recruitment.

Artikel 2. Identiteit van Recruitment Now

Naam: Recruitment Now
Bezoekadres: Bijsterhuizen 3133
Postcode en vestigingsplaats: 6604 LV Wijchen
KvK nummer: 84660775

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Recruitment Now en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Recruitment Now en Wederpartij.

 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Indien Recruitment Now niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Recruitment Now in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarend karakter, nietigheid of vernietigbaarheid op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 7. Recruitment Now kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis.

 8. Recruitment Now is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Recruitment Now niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Recruitment Now behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Recruitment Now weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

 4. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.

 6. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Recruitment Now onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Recruitment Now het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 2. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 (vier) weken.

   

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.     Recruitment Now is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Recruitment Now voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Recruitment Now.

2.     Indien Recruitment Now toch aansprakelijk is voor directe schade, dan zal de totale aansprakelijkheid van Recruitment Now beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

3.     Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

4.     De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

5.     Onder directe schade wordt verstaan:

a.     Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Recruitment Now aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

b.     Redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Recruitment Now op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c.     Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

d.     Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

6.     Wederpartij vrijwaart Recruitment Now voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

7.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Recruitment Now meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Recruitment Now vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

8.     Recruitment Now is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.

9.     Recruitment Now is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Recruitment Now is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij de verlangde gegevens te laat of niet in de juiste vorm aanlevert.

Artikel 8. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Recruitment Now in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Recruitment Now kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Recruitment Now onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Recruitment Now kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroom- en internetstoringen, hacks, arbeidsongeschiktheid en/of ziekteverzuim van Recruitment Now zijn personeel, en het defect gaan van apparatuur.

 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Recruitment Now niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Recruitment Now niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Recruitment Now is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Recruitment Now als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Recruitment Now recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen en kosten.

Artikel 9. Garantie

 1. Recruitment Now staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. De garantie geldt niet indien:

  1. Wederpartij het geleverde zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;

  2. Het geleverde aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wordt behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Recruitment Now behandeld zijn;

  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10. Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

 2. Recruitment Now behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Recruitment Now behoudt zich het recht voor 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Recruitment Now in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

 4. Recruitment Now heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Recruitment Now zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Recruitment Now niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Recruitment Now te melden.

 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Recruitment Now gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is Recruitment Now gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Recruitment Now op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Recruitment Now direct opeisbaar.

 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Klachten

 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (op)levering te (doen) controleren. Daarbij behoort de Wederpartij in ieder geval te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

 2. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Recruitment Now terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

 3. De Wederpartij dient Recruitment Now in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Recruitment Now is gemeld, wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Artikel 13. Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Recruitment Now aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Recruitment Now:

  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;

  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan;

  3. en zolang Wederpartij de vorderingen van Recruitment Now wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

 3. Recruitment Now zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het geleverde. Wederpartij zal aan Recruitment Now alle medewerking verlenen teneinde Recruitment Now in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Recruitment Now of een door Recruitment Now aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Recruitment Now de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Recruitment Now zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15. Meerwerk

1.     Indien Recruitment Now op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Recruitment Now. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

2.     Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

3.     Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Recruitment Now Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Recruitment Now verleende Diensten rusten bij Recruitment Now. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.

 2. De door Recruitment Now verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Recruitment Now is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Recruitment Now.

 3. Recruitment Now behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

 4. Recruitment Now heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.

 5. Wederpartij vrijwaart Recruitment Now voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 6. Indien Recruitment Now auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij Recruitment Now toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.

 7. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Recruitment Now op schadevergoeding.

Artikel 17. Beheer

 1. Recruitment Now is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.

 2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

 3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.

 4. Wederpartij zal de door Recruitment Now gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.

 5. Recruitment Now is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.

 6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Recruitment Now een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

 7. Recruitment Now behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Recruitment Now beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

 8. Recruitment Now is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Recruitment Now te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Recruitment Now ontstaat.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Recruitment Now heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Recruitment Now is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie welke in ieder geval geheim dient te worden gehouden is: strategieën, data, personeelsgegevens, alle aan Wederpartij (op)geleverde stukken en prijsstellingen.

 2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Recruitment Now een direct opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Recruitment Now, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Medewerkersbeding

 1. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 2. Recruitment Now zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 20. Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Recruitment Now het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Recruitment Now en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Recruitment Now zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Recruitment Now gevestigd is.

Artikel 22. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 23. Wijziging of aanvulling

 1. Recruitment Now is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Recruitment Now Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

HOOFDSTUK II - VERWERKERSOVEREENKOMST BEPALINGEN

Artikel 24. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Mocht Recruitment Now aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 24 tot en met 29 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 2. Indien Recruitment Now mocht worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke geldt lid 1 onverkort.

 3. Recruitment Now zal ten behoeve van de Wederpartij persoonsgegevens verwerken. Recruitment Now verwerkt onder andere de persoonsgegevens van klanten van Wederpartij, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en aanhef.

 4. Recruitment Now verwerkt persoonsgegevens van Derden ter uitvoering van de Overeenkomst gesloten met Wederpartij.

 5. Dergelijke gegevens vallen nimmer onder het eigendom van Recruitment Now. Gegevens die de Wederpartij verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van de Wederpartij.

 6. Indien Recruitment Now hiertoe verplicht is voert zij een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit.

Artikel 25. Uitvoeringsverwerking

 1. Recruitment Now is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke in het kader van de aangeboden diensten worden verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Wederpartij en/of Derden is Recruitment Now uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door Recruitment Now is aangesteld.

 2. Recruitment Now verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van Schriftelijke instructies van Wederpartij. Recruitment Now gebruikt de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden.

 3. Recruitment Now zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gekregen van Wederpartij en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is in principe niet toegestaan. Recruitment Now stelt Wederpartij onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na Schriftelijke toestemming van Wederpartij.

 4. Recruitment Now zal de persoonsgegevens betreffende Wederpartij gescheiden houden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens Derden verwerkt

 5. Recruitment Now zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op Recruitment Now rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.

 6. De duur van de verwerking is verbonden aan de door partijen gesloten Overeenkomst.

 7. Bij beëindiging van de gesloten Overeenkomst zal Recruitment Now de Persoonsgegevens aan Wederpartij retourneren of vernietigen. Recruitment Now verwijdert bestaande kopieën van Persoonsgegevens wanneer de Overeenkomst eindigt, tenzij Recruitment Now wettelijk verplicht is de persoonsgegevens te bewaren.

Artikel 26. Beveiliging

 1. Recruitment Now zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.

 2. Recruitment Now spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

Artikel 27. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Recruitment Now Wederpartij daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.

 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.

 3. Wederpartij zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten.

 4. Het is Recruitment Now niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan Betrokkenen of andere Derden, behoudens voor zover Recruitment Now daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Wederpartij.

Artikel 28. Rechten van betrokkenen

 1. Recruitment Now verleent medewerking aan Wederpartij om na goedkeuring van, en in opdracht van Wederpartij:

a.     Betrokkenen toegang te verschaffen tot de hen betreffende persoonsgegevens;

b.     Persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;

c.      Aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of er discussie bestaat over de correctheid van persoonsgegevens).

 1. Recruitment Now verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Wederpartij om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Wederpartij. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Recruitment Now inbegrepen en komen volledig voor rekening van Wederpartij.

Artikel 29. Inspectie

 1. Recruitment Now staat toe dat Wederpartij de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Recruitment Now inspecteert of dat op verzoek van Wederpartij de verwerkingsfaciliteiten van Recruitment Now door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.

 2. Wederpartij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Recruitment Now gemaakte interne kosten.

 3. Wederpartij zal Recruitment Now een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.

Algemene voorwaarden

Design en realisatie door Dashed